Algemene Voorwaarden

Vooraf : De voornoemde bijzondere voorwaarden gelden enkel in het geval er sprake is van een overeenkomst op afstand. Voor de overige gevallen zijn de hierna volgende
voorwaarden van kracht. Deze gelden tevens ter aanvulling van de voornoemde bijzondere voorwaarden indien deze wel van kracht zouden zijn.

Identiteit van deville-takeaway.be

R & H bv handelend onder de naam DeVille takeaway (deville-takeaway.be)
Adresgegevens vestiging:
R & H bv
Vrijheid 58
2370 Arendonk – België

BE 0467.038.370
info@deville-takeaway.be


Artikel 1 : Algemene draagwijdte der voorwaarden

Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel
van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken en leveringen. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van
de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard
ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.


Artikel 2 : Plaatsing en aanvaarding van bestelling

Door de behoorlijke invulling en ondertekening van de bestelbon, offerte of overeenkomst, plaatst de klant een definitieve en onherroepelijke bestelling bij onze firma voor de werken en leveringen zoals omschreven in deze bestelbon/offerte/overeenkomst. De klant kan maar een schriftelijke bestelling
(bestelbon, offerte, overeenkomst, plan, kostenraming of onder welke naam ook vermeld) tegen onze firma inroepen, indien deze bestelling het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van
onze firma draagt, hierbij enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder. Behoudens andersluidend beding blijft elk aanbod gedurende 5 kalenderdagen geldig.


Artikel 3 : Omvang van bestelling

Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden en leveringen zoals omschreven in de
bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk
van worden uitgegaan dat deze werken en leveringen conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze
firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden of leveringen zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de klant
onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging. Artikel
1793 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.


Artikel 4 : Prijsbepaling en herziening

Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven,
officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk
akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn.


Artikel 5 : Leveringen en termijnen

Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat
aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-
limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz., die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding
met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf
weer op te starten. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor van de klant schadevergoeding te eisen indien wij de uitvoering van onze verplichtingen niet op de overeengekomen
datum konden beginnen en indien deze beletsels aan de klant kunnen worden toegeschreven. De klant is er toe gehouden, onmiddellijk na de aankomst van de goederen, de nodige
parkeerruimtes, hulp en materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige lossing. Indien hij hierbij in gebreke blijft, zullen alle daaruit rechtstreeks of onrechtstreeks
voortvloeiende kosten aangerekend worden zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien de levering bij de klant is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of
aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel,
en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter. De klant dient er voor te zorgen dat de lossing en eventuele werken of installaties
onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen aan rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden
gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.


Artikel 6 : Aansprakelijkheid voor schade, verlies, diefstal,…

Hoewel de eigendom van de geleverde goederen pas op de koper overgaat op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs, gaat het risico van schade, verlies, diefstal e.a. over vanaf het ogenblik van de wilsovereenstemming. Het transport van de goederen verloopt eveneens op risico van de
koper. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke
aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede
tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis
uitmaken. In geen geval zal onze firma aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelden, zelfs in geval van grove fout, schuld
of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.


Artikel 7 : Tussentijdse beëindiging of goedkeuring

De klant ziet af van de toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde
opdracht, het weze vóór of tijdens de uitvoering van de werken of leveringen, is slechts mogelijk mits ons uitdrukkelijk akkoord en waarbij de klant minstens steeds zal gehouden zijn
de reeds uitgestane kosten en lasten, de eventueel reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds aan ons geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien
vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30% van de totale prijs zonder B.T.W. voor het feit van het verder verlies van het werk, onder voorbehoud van vermeerdering, indien daar
aanleiding toe bestaat. Voor bestellingen op maat,… zal zeker nooit worden toegestemd met een beëindiging van de bestelling.


Artikel 8 : Aanvaarding der leveringen en werken

Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van
ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden. In geen enkel geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door onze firma,
onze onderaannemers of aangestelden geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de
producenten van de betrokken materialen en goederen. De regeling van artikelen 1643 en volgende van het Burgerlijk Wetboek inzake verborgen gebreken aan de verkochte zaak,
is niet van toepassing, met uitzondering van artikel 1648. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge
de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling
van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgens de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden
aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de leveringen en/of werken daarin vermeld of virtueel begrepen. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke
gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de materialen door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der leveringen en/of
werken.


Artikel 9 : Klachten inzake voorschotten of facturatie

Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven
aan de zetel van onze firma binnen de vijf kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de
datum van verzending der factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de
geleverde prestaties.


Artikel 10 : Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling
van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een
onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren.


Artikel 11 : Betalingsmodaliteiten

Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel, behoudens bijzondere overeenkomsten daaromtrent
uitsluitend schriftelijk gesloten. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de leveringen en/of uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling
te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg vóór aanvang der werken, of naar goeddunken één of meerdere tussentijdse betalingen tijdens de uitvoeringstermijn, zelfs buiten
de context van stuk- of seriewerk, zulks volgens de financiële positie van de klant, de omvang en de kostprijs van de gevraagde werken, en diens meer. De B.T.W. en alle andere
belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en aankleven bepaalde te betalen binnen de
voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Elke betaling is slechts geldig indien uitgevoerd in liquiditeiten (wettelijk gangbare
betaalmiddelen in België), per overschrijving op bank- of postchequerekening, per gewaarborgde of gelimiteerde cheque, of midddels elk ander betaalinstrument dat uitdrukkelijk
werd aanvaard door onze firma. Geen persoon buiten de zaakvoerders van onze firma, zijn bevoegd om betalingen van welke aard ook te ontvangen. Als datum van betaling bij
overschrijving op rekening of per cheque, geldt de dag waarop onze rekening met dit bedrag wordt gecrediteerd. Betaling per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mee.


Artikel 12 : Laattijdige betaling, kosten en aankleven

Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere
formaliteit ook, een interest van 12% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een
minimum van 125,00 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. De kosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals alle andere inningskosten, zijn niet in de
forfaitaire schadevergoeding inbegrepen en worden bijkomend aangerekend. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te
schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.


Artikel 13 : Hoofdelijkheid, ondeelbaarheid en sterkmaking

Alle verbintenissen van de klant rusten bij pluraliteit op elk van hen hoofdelijk en ondeelbaar. Iedere persoon die voor
rekening van derden, of met verzoek te factureren aan derden, een bestelling plaatst, maakt zich sterk voor de derden, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en
zal steeds persoonlijk verantwoordelijk blijven voor de betaling indien deze niet tijdig door deze derden wordt uitgevoerd.


Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Onze bestellingen en overeenkomsten worden beheerst door het recht van het Koninkrijk België. Alle geschillen betreffende
het ontstaan, de uitvoering of de interpretatie van de bestelbon, de overeenkomst, de factuur, de algemene voorwaarden of enig ander document het kader van de overeenkomst,
worden volgens uitsluitende keuze van onze firma gebracht voor de rechtbanken van het arrondissement Turnhout of voor deze van het arrondissement waarin de klant zijn
maatschappelijke zetel of woonplaats heeft.